POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości Karton-Pack
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania firmy KARTON-PACK:

Firma KARTON-PACK poprzez:
– spełnianie wymagań jakościowych i tych związanych z bezpieczeństwem żywnościowym;
– spełnianie wymagań prawnych i administracyjnych w zakresie jakościowym oraz bezpieczeństwa żywności;
– doskonalenie procesów produkcyjnych i tych mających wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe;
– doskonalenie procesów zarządczych i kontrolnych zachodzących w przedsiębiorstwie;
– wprowadzanie rozwiązań zapewniających wymagany poziom bezpieczeństwa żywnościowego;
– systematyczną realizację postawionych sobie celów jakościowych i tych związanych z bezpieczeństwem żywnościowym;
– poszerzanie gamy produktów oferowanych klientom;
– zapewnienie odpowiednich zasobów i środków operacyjnych;
– podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników;
zobowiązuje się do:
– kompleksowej obsługi i spełniania wymagań swoich obecnych i przyszłych klientów;
– zapewnienia terminowej realizacji produkcji i usług oferowanych klientom;
– wdrażania rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo żywnościowe;
– spełniania obowiązkowych wymagań prawnych i administracyjnych;
– ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w celu podniesienia jego efektywności;
– postępowania zgodnego z niniejszą polityką;

Zarząd firmy KARTON-PACK wychodzi z założenia, że tylko zaangażowanie i współpraca wszystkich pracowników jest środkiem umożliwiającym osiągniecie pożądanej jakości (w tym związanej z bezpieczeństwem żywnościowym) realizowanej produkcji.

Obowiązujące w ramach zintegrowanego systemu zarządzania dokumenty, karty procesów, procedury i instrukcje dają gwarancję zdolności firmy do spełnienia stawianych wymagań i do ciągłego doskonalenia skuteczności podejmowanych działań jakościowych i tych związanych z bezpieczeństwem żywnościowym.

Świadom odpowiedzialności za wykonywane działania zobowiązuję wszystkich pracowników firmy KARTON-PACK do:
– przestrzegania założeń niniejszej polityki;
– postępowania zgodnego z tym określonym w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością;
– osiągania zamierzonych celów jakości i bezpieczeństwa żywnościowego;

Niniejsza polityka podlega ocenie pod kątem jej przydatności dokonywanej w czasie przeglądu zarządzania i jest częścią szkolenia wstępnego pracowników firmy.

Współwłaściciel firmy KARTON-PACK
Antoni Kaciuba