Klauzula informacyjna KARTON-PACK Sp. J. związana z RODO

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie KARTON-PACK Sp. J. ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Bogdan Pniewski, Antoni Kaciuba, Jakub Szyrwiński

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:
Firmy: KARTON-PACK Sp. J.
Kod: 49-314, Miejscowość: Pisarzowice
Ulica: Michałowice 101 A
Telefon:+48 ( 077 ) 4116720
E-mail: info@kartonpack.com.pl

Informuję, iż:
a) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych w firmie: KARTON-PACK Sp. J., jest Pan Andrzej Marczak,
telefon kontaktowy: + 48 606 306 233,
e-mail kontaktowy: rodo@kartonpack.com.pl,
miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy KARTON-PACK Sp. J. ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Bogdan Pniewski, Antoni Kaciuba, Jakub Szyrwiński
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
• niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
• wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
• realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy KARTON-PACK Sp.J., a w szczególności:
– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
– prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

b) Pani/Pana dane zostały pozyskane:
• w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;
• ze źródeł publicznie dostępnych;
i obejmują:
• imię i nazwisko;
• nazwę firmy;
• dane teleadresowe;
• informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;

c) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
• upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy KARTON-PACK Sp. J.;
• podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy KARTON-PACK Sp. J.;
• instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

d) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

e) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.